หาพนักงาน พนักงานขาย (โรงพยาบาล,คลินิค) บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง <b>การหาลูกค้าใหม่</b> หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลลูกค้า ประเมินศักยภาพของลูกค้า นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย เสนอขายสินค้า<b>การขาย</b> จัดทำตารางการเดินทาง เยี่ยมลูกค้า เสนอขายสินค้า ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า<b>การเก็บหนี้</b> ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน

รับสมัคร นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สังกัดTTA สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา สถานภาพกำลังรบ แผนแม่บทและแผนพัฒนากองทัพ รวมทั้งขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อน าเรียน รมว.กห. และ ผบช. ระดับสูงของ กห. รวมทั้งผู้บริหาร สทป. ในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือเอกสารอื่น ๆ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ และสนับสนุนการวิเคราะห์ในโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทป. เขียนบทความและบทความเชิงวิเคราะห์ และจัดท าเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ สทป. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ

รับสมัครด่วน PROJECT ENGINEER WELL GRADED ENGINEERING นนทบุรี

งาน งานว่าง วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน จัดสรรและควบคุมกับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเวลาที่วางไว้ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Sales Engineer แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด สรุปและปิดการขายได้

ต้องการ ออฟฟฟิศเมท สาขารัตนาธิเบศร์ รับสมัครแคชเชียร์ โทร 0813718547 / 0922465154 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) นนทบุรี

งานว่าง หางาน รับชำระสินค้าเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต วุฒิ ม.ปลายหรือ ปวช. ขึ้นไป ทำงานเป็นรอบเป็นกะ รักในงานด้านการบริการ หากมีประสบการณ์ จะรับพิจาณาเป็นพิเศษสนใจสมัครได้ที่ร้านออฟฟิศเมท สาขารัตนาธิเบศร์ (อยู่ในเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ )สอบถาม โทร 0813718547 คุณแฮงค์ / 0922465154 คุณเจ

รับสมัครพนักงาน ล่ามประสานงานภาษาญี่ปุ่นทำงานที่นนทบุรีถนนบางกรวยไทรน้อยตรงข้ามวัดสวนแก้วทำงาน5วันสนใจกรุณาติดต่อพรพิมล0818061577 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทประสานงานภายในองค์กรทำReport ส่งหัวหน้า งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ASP.Net programmer เจ. ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด นนทบุรี

หางาน มองหางาน พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมของบริษัทและบริษัทฯในเครือ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามการทำงานของโปรแกรมว่าสามารถทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ทุกเดือนส่งหวหน้าฝ่าย

ต้องการ พนักงานล้างจานสาขา เซ็นทรัลเวสเกต บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน เคลียร์จาน ล้างจาน และดูแลความสะอาดส่วนประกอบอาหาร และส่วนสนับสนุนงานบริการ

รับสมัครพนักงาน Mechanic Design Engineer บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน ออกแบบ Machine และ Support ที่จำเป็น ออกแบบระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมได้ Commissionining and Start Up งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ ประจำ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน 1.) ให้บริการข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวกับกรมฯ แก่ผู้ประกอบการที่มาขอรับคำปรึกษา ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านระบบ DITP TOUCH (Web Chat)2.) ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ3.) ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่นักธุรกิจต่างชาติที่สนใจดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศกับผู้ส่งออกไทย4.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออก (Mobile Unit)5.) จัดเก็บและบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการลงในระบบฐานข้อมูล CRM6.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรมส่งเสริมการส่งออกในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมาย *สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกคปภ.เดิม) ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทำงานวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8.30 16.30 น.*สถานที่สัมภาษณ์งาน ตึก SV City ชั้น 12 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 ได้ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ 8.30 15.00 น. เบอร์โทร 026573999 ต่อ 12011202

รับสมัครตำแหน่ง Advertising Manager (Music) Mono Technology Public Co.,Ltd. นนทบุรี

งาน งานว่าง รับผิดชอบยอดขายสร้างยอดขายให้กับบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผน และนำเสนอบริการขายงานแสดง งานโชว์ต่างๆ ให้กับนักแสดง ศิลปินในสังกัด วางแผนการตลาด การใช้สื่อต่างๆ ทั้งนิตยสาร วิทยุ รวมทั้ง สถานบันเทิงต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักแสดง ศิลปิน ในสังกัด เป็นที่รู้จักมากที่สุด จัดการบริหารทีมขาย วางแผน และมีความเข้าใจสื่อทีวีเป็นอย่างดี ให้บริการก่อน และหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

รับสมัครงานด่วน F&B Purchasing Officer บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นนทบุรี

มองหางาน ค้นหางาน ประสานงานด้านจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งจัดจ้างการซ่อมบำรุงงานเครื่องครัวที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดเก็บอาหารและการประกอบอาหาร ให้มีประสิทธิภาพ

รับสมัครพนักงาน บัญชีต้นทุน ( ด้านสิทธิประโยชน์ ) บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางาน 1. สิทธิ BOI2. สิทธิ EEI3. สิทธิ FORM A และ FORM D4. สิทธิ 19 ทวิ5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ขายส่ง ดิลกคอร์ปอเรชั่น จำกัด นนทบุรี

หางาน มองหางาน 1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย กับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัท2. จัดทำใบเสนอราคาให้กับร้านค้าอื่นๆ และตรวจสอบใบสั่งซื้อ3. รับเรื่องการตลาดต่างๆและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง4. จัดเตรียมเอกสารของฝ่ายขาย5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ System Engineer / Application Engineer บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง 1. ออกแบบระบบ Machine Vision1.1. InSight ระบบตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเร็ว แม่นยำสูง1.2. Sensors ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยแสงสว่างที่มีความเร็วสูง1.3. ID Readers เครื่องอ่านรหัสแบบ 1 และ 2 มิติ2. ควบคุมการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า3. ประเมินความเป็นไปได้ของงาน Project Vision System4. จัดทำชุดสาธิต (Demo) รองรับงานขาย5. ทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ Sales 6. วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

รับสมัคร Sales Executive (Modern trade) Must have experience in modern trade C.S.I. Intertrade Co.,Ltd นนทบุรี

มองหางาน ค้นหางาน Develop sales strategies which are starting from the beginning till the end of the end sales cycle Build the relationship with the key client Serve as a primary contact point of their responsible clients Assist in manage all sales activities of existing products Coordinate with related department and fostering teamwork Manage and boost up sales target

หาพนักงาน LANDSCAPE ARCHITECT บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด นนทบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ เป็นผู้ออกแบบ โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด ตั้งแต่การวางผังพื้นที่ ผังโครงการ ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ เพื่อให้ได้บรรยากาศและรูปแบบตามโจทย์ของแต่ละโครงการ โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

รับสมัคร ซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับไวน์ได้นำเสนอและให้ข้อูลเรื่องไวน์ได้เป็นอย่างดี

ต้องการ ธุรการบัญชีทั่วไป ++ รับสมัครด่วน ++ บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางาน 1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไปของบริษัท2. จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย5. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้** เวลาทำงาน จันทร์เสาร์ 8.00 น.17.00 น. ***** สนใจสมัครงานติดต่อ ( คุณสมภพ และ คุณ ฐิติพัชร์ ) ****** เบอร์ติดต่อ 0865648569 , 0988853868 ***บริษัทอยู่ใกล้กับ พันทิพย์ งามวงศ์วาน หรือ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

รับสมัครตำแหน่ง True convergence รับสมัครเจ้าหน้าที่ขาย True Vision + True online (internet) ประมาณรายได้ 14,000 ขึ้นไปประจำสาขาโฮมโปรพัทยาเหนือ (outsource) บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง รายได้: เดือนที่ 1 และ เดือนที่ 2 เงินเดือน 10,000 บาท เบี้ยขยัน 4,000 บาท **แต่จ่ายเต็ม 2,500 บาท หักเก็บใว้ 1,500 บาท จะทำจ่ายให้เดือนที่ 3 ในกรณียังทำงานอยู่เท่านั้น** (ค่าเบี้ยขยันจะคิดจาก ในกรณีที่ ไม่ขาด ลา มาสาย)เดือนที่ 3 เงินเดือน 10,000 บาท เบี้ยขยัน 4,000 บาท + ค่าเบี้ยขยันจากเดือนที่ 1 และ เดือนที่2 รวม 3,000 บาท รวมเป็น 17,000 บาท (ค่าเบี้ยขยันจะคิดจาก ในกรณีที่ ไม่ขาด ลา มาสาย)เดือนที่ 4 เป็นต้นไป เงินเดือน 10,000 บาท เบี้ยขยัน 4,000 บาท (ค่าเบี้ยขยันจะคิดจาก ในกรณีที่ ไม่ขาด ลา มาสาย)คอมมิชชั่น (ตามยอดขายที่เราขายจริง) ไม่จำกัดค่าคอมประมาณรายได้ 14,000 บาท ขึ้นไปการทำจ่าย1.ตัดรอบการทำงาน 1 – 30/31 ทุกเดือน เงินเดือนทำจ่ายวันที่ 5 ของเดือนถัดไป2.เบี้ยขยัน ทำจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ค่าเบี้ยขยันจะคิดจาก ในกรณีที่ ไม่ขาด ลา มาสาย)3.ค่าคอมมิชชั่น ทำจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป3.หากมาสาย/ขาด เกิน 3 ครั้ง จะไม่ได้รับเบี้ยขยัน 4.หักประกันสังคม5.หักประกันการทำงาน ครบ 3,000 บาท เดือนล่ะ 500 ครบ 6 เดือน (ประกันการทำงาน จะได้คืนต่อเมื่อ แจ้งลาออกอย่างทุกต้อง ล่วงหน้า 30 วัน และ ไม่มีการทุจริต)ลักษณะงาน:มีหน้าที่ในการเชียร์ ขายแพ็คเกจ True Vision และ True online (internet) ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปิดการขายลูกค้า ให้ได้ ตามบริษัทกำหนดทำงานตามรอบเวลา 10.0019.00 / 11.0020.00 / 12.0021.00 น.ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์อาทิตย์คุณสมบัติ เพศชายและหญิง/ อายุ 2535ปี /วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป /มีใจรักงานขายและบริการ / มีความขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ ด้านการขายสินค้า เชิงรุก มารยาทดี และ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ไม่ก้าวร้าว สวัสดิการ:มีชุดฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคมระยะเวลาประเมินงาน 190 วัน ***หากผ่านสัมภาษณ์ จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพก่อน เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก บริษัทจะทำจ่ายคืนให้หลังจากกลับไปทำงานที่สาขาครบ 60 วัน*** ****ค่าเดินทางให้ตามเรตรถทัวร์ เท่านั้น****(ต้องสะดวกเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพมหานคร แถว พระราม 9 ระหว่าง วันพฤหัสบดี – วันศุกษ์ วันที่ 26 27 มกราคม 2560)**รบกวนอ่านรายละเอียด ให้ครบ ก่อนสมัครนะค่ะ ขอบคุณค่ะ**วิธีการสมัครAdd Line Id 0635134879

เจ้าหน้าที่ ช่างอิเล็คทรอนิกส์ Precision Resource Co.,Ltd. นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน ช่างเทคนิค อิเล็คทรอนิกส์ ทำหน้าที่ ตรวจซ่อม ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือวัด สาขาแรง , มวล , มิติ และอุณหภูมิ และงานสอบเทียบ เครื่องมือและสินค้าที่ทางบริษัท จัดจำหน่าย สอบเทียบอุปกรณ์ หน้างานลูกค้าแต่ละสถานที่ (OnSite Service) และในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (InHouse Calibration Laboratory) และงานผู้ช่วยวิศกรซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ Programmer บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน Responsibilities: Gathering requirement, design, coding and testing application to serve business needs Perform Unit / Integration / Migration testing Support, fix bugs, troubleshoot, resolve problems Develop and support documentation for system enhancements Coordinate with other designers and programmers to develop web projects Prepare and coordinate intranet web updates and intranet website changes Develop customized architecture applications and provide resolution to all client requirements Evaluate efficient working of various web solutions according to client requirement and provide optimal services. Daily monitor interface program Provide technical mentoring assistance to develop lesser skilled team members Research and propose software programs that are compatible to the future technologies

รับสมัครด่วน Safety officer บริษัท บวิคไทย จำกัด นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน • Conduct investigation of accidents, and suggest preventive solutions• Examine potential unsafe working conditions • Provide safety training on site• Perform safety inspection, and prepare reports• Be able to foresee the incident and advise• Perform other related duties as assigned

รับสมัครพนักงาน HR บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามและรายงานผลความเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์อัตรากำลังคน เพื่อนำมาวางแผนในการสรรหาทั้งภายนอกและภายใน นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน, ข่าวสารอื่นๆที่มีประโยชน์ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ และ Social ดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ทุกภาคส่วน อบรมพนักงานภายใน, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทำแผนการฝึกอบรม การติดตามและประเมินผล ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ

รับสมัครงานด่วน Branch Manager( General Manager) – ผู้จัดการสาขา BOPYTRPCIIDE E IT Computing Recruitment Co.,Ltd นนทบุรี

สมัครงาน หางาน บริษัทลูกค้าของเราเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2523 กว่า 35 ปี เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจกค้าปลีกวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งบ้านจากทุกมุมโลก เช่นกระเบื้อง, สุขภัณฑ์ ,อุปกรณ์ห้องน้ำและห้องครัว สินค้า D.I.Y มีโชว์รูมจำหน่าย ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขารัตนาธิเบศร์,งามวงศ์วาน,รามอินทรา, ศรีนครินทร์, บางนา และมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (บางบัวทอง) ลูกค้ามีตั้งแต่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นของประเทศ, ธุรกิจรับสร้างบ้าน, สถาปนิก, มัณฑนากร, ผู้รับเหมา, ช่าง, ลูกค้ารายย่อยหน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารจัดการ วางแผนการปฏิบัติงานขาย (กระเบื้อง สุขภัณฑ์ สินค้า DIY และเครื่องครัวพร้อมขาย) รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาตามนโยบายบริษัท ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขายประจำวัน และรักษามาตรฐานของแต่ละสาขาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด วางแผนการพัฒนาระบบงาน (Sales Operation System)และพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม Sales Performance Standard ประสานงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ตามมาตรฐาน ระบบ และระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด บริหาร จัดการ ดูแล และควบคุมรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการแก่คู่ค้าตามมาตรฐาน SERVICE EXCELLENCE เสนอ แนะนำการจัดกิจกรรมและความสัมพันธ์อื่นๆของสาขาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ บริหาร จัดการ งบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและยอดสูญเสียไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่กำหนด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา