รับสมัครงานด่วน บัญชีบริหาร**ต้องการด่วน** บริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน 1. รับผิดชอบในการปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี2. จัดเตรียมและยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีประจำเดิอน ครึ่งปีประจำปีแก่สรรพกร รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายทางบัญชีและรายการต่อผู้บริหารทราบ3. ตรวจเช็คยอดรายรับรายจ่ายให้ตรงกับบัญชีที่จัดทำ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าการบันทึกจำนวนเงิน และรายการต่างๆเป็นไปโดยถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองบัญชีทั่วไป4. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีและการเงิน5.บริหารระบบบัญชี ทั้งด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน เพื่อให้เป็นมาตรฐานงานบัญชี และภาษีอากร และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท6. วิเคราะห์บัญชีทางการเงิน

รับสมัคร Accounting (Assistant Manager Level) [Job ID:29996] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน "To verify accuracy of all general ledger entries and ensure they are recorded in a timely manner with company policiesTo analyze and interpret financial reports and forecasts as well as preparing actual and budget financial reportsTo prepare all tax reports in accordance with regulations and requirements including those relating to VAT, withholding tax, and corporate income taxTo monitor and support taxation issuesTo coordinate with internal/external auditors and the Revenue Department"

รับสมัครงานด่วน AP Accountant บริษัท เวลเท็ค เฮลธ์แคร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. จัดทำเช็คจ่าย บันทึกรายวันจ่าย , รายวันทั่วไป2. จัดทำบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร3. จัดทำยอดคงเหลือประกอบบัญชี โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า ,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,เจ้าหนี้อื่นๆ4. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม5. จัดทำงบรายจ่ายประจำวัน /รายงานประจำเดือน /บันทึกปรับปรุงรายการ6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ7. ดูแลด้านต้นทุนการซื้อสินค้า8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ Accounting Supervisor/หัวหน้าบัญชี (สำนักงานบัญชี) บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน บริหารระบบงานบัญชีของลูกค้าบริหารทีมงานตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเยี่ยมพบลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านบัญชีแก่ลูกค้า

รับสมัครพนักงาน Accounting Manager [Job ID:24689] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน To prepare monthend closing, financial analysis and account reconciliationTo be responsible for tax report and financial statementTo set up Accounting department and important business controls To coordinate with auditors, tax agents, and relevant departmentsTo work closely to country General Manager as well as the regional teamTo manage team and maintain positive working environment with good team spirit in departments

รับสมัคร ธุรการบัญชี Food Capitals Public Company Limited กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ACCOUNTING OFFICER Responsibilities• Responsible for Account Payable transaction both in domestic and export (all expenditure: PO, non PO, landed costlogistic)• Responsible for an inventory and invoice• Reconcile General Ledger• Preparing for Input VAT report and submitting to Revenue Department (PP.30)• Preparing for Withholding tax report (PND.3, 53, 54 and PP 36)• Filing tax Document• Other assignments as required by supervisorQualifications• Age 2328, Male/Female, Thai Nationality• 13 years of experience as accounts receivable officer• Bachelor Degree in Finance, Accounting or Business Administration • Solid understanding of basic accounting principles• Proven ability to calculate, post and manage accounting figures and financial records• Data entry skills and strong mathematical skills• Handson experience in operating spreadsheets and accounting software• MS Office, vLookup, Pivot Tables• Customer service orientation and negotiation skills• High degree of accuracy and attention to detailCandidates must apply via email including a cover note, detailed CV, photograph of yourself, dates you would be available to start, and your expected salary to apiwadee_s@ficocoffee.comDue to a high response on current advertising, we regret that only shortlisted applicants will be contacted. Thank you.montarin@foodcapitals.com

หาพนักงาน นักวางระบบงานทางบัญชี บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน วางระบบบัญชี วางระบบการควบคุมภายใน*** ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน ***

ต้องการ Assistant AuditorAccountant ((Junior)) บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง * ตรวจสอบบัญชี* บันทึกบัญชีและปิดบัญชี* ยื่นแบบภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม* จดทะเบียนและขอใบอนุญาติต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง* ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครงาน Accounting Manager บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน Qualification • ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น/โท สาขา การบัญชี • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ด้านบัญชี และประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงานที่ปรึกษา หรือตรวจสอบด้านบัญชี • มีทักษะในการบริหารทีมงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน• สามารถปิดงบการเงิน และควบคุมการจัดทำบัญชี ภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท• สามารถสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office และ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

รับสมัครพนักงาน บัญชีต้นทุน ( ด้านสิทธิประโยชน์ ) บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางาน 1. สิทธิ BOI2. สิทธิ EEI3. สิทธิ FORM A และ FORM D4. สิทธิ 19 ทวิ5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ผู้จัดการบัญชี บริษัท ดร.แกลม จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน วางแผนรายรับรายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งหมด ควบคุมการจัดทำบัญชี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ งานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ทั้งหมด จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนได้ และรายงานบัญชีต่างๆ ประจำเดือน ประจำปี ดุแลงานเกี่ยวกับการทำบัญชีและการเงินทั้งระบบ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชีและธนาคารต่างๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานสต๊อคสินค้าทุกเดือน ตรวจสอบการจัดระบบทรัพย์สินของบริษัทฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำนวณต้นทุน กำไร การผลิตสินค้า จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล และรับเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53, 50,051 บริหาร ควบคุมดูแล การให้เครดิตกับลูกค้าแต่ละราย บริหารการจัดเก็บหนี้สินในแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในด้านลูกหนี้ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับการติดตามหนี้สินของบริษัท ประสานงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ งานบริหารจัดการบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริหารจัดการเป้าหมายและแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร Accounting Officer บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน Communicate with customers regarding invoicing and payment of invoices. Maintains accounting records by making copies; filing documents. Reconciles bank statements by comparing statements with general ledger. Maintains accounting databases by entering data into the computer; processing backups. Verifies financial reports by running performance analysis software program.

ต้องการ ธุรการบัญชีทั่วไป ++ รับสมัครด่วน ++ บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางาน 1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไปของบริษัท2. จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย5. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้** เวลาทำงาน จันทร์เสาร์ 8.00 น.17.00 น. ***** สนใจสมัครงานติดต่อ ( คุณสมภพ และ คุณ ฐิติพัชร์ ) ****** เบอร์ติดต่อ 0865648569 , 0988853868 ***บริษัทอยู่ใกล้กับ พันทิพย์ งามวงศ์วาน หรือ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ FINANCIAL CONTROLLER (ทำงานแถวเขตบางพลัด) บริษัท ริบบอน เซนเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทได้ สามารถปิดงบบัญชีได้ และมีทักษะในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบได้

รับสมัครพนักงาน Officer – General Accounting & Tax (เจ้าหน้าที่บัญชี) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ปฎิบัติงานด้านการจัดทำเช็ค ส่งมอบเช็ค จ่ายเงินสดย่อย ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากเจ้าหนี้การค้า บันทึกรายการบัญชีบัตรกำนัลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร จัดทำรายงานการสำรองเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้เพียงพอ รวบรวมข้อมูลการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการทุกวัน กระทบยอดและตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำรายการงบกระทบยอดสำหรับบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง งานด้านการรับฝากและเบิกบัตรกำนัล (Cash Voucher)

รับสมัคร FINANCE MANAGER Girl Friday Ltd. Part. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ Control and manage overall financial activities (to achieve division's goals in line withCompany's policy & procedures) Propose annual division budget (conforming to company's strategy and objectives) Improve division productivity (by implementing medium and long term Improvement planas agreed with division director) Organize, staff, direct, review, and control of division staff

รับสมัครด่วน Sr.Accounting Asiasoft Corporation Public Company Limited กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน •Review the daytoday operations of the accounts payable. •Ensure timely and accurate processing of invoices and checks from the Accounting System, ensuring, compliance with policies and regulations. •Review documents of transactions to ensure that support documents are accurate and complete. •Close AP transaction at month end.•Reviewing monthly A/P aging reports and be responsible for control and reconciliation of all accounts payable ledger accounts. •Analysis and reconciliation of related accounts at month close. •Prepare VAT, Tax report and reconcile to G/L. •Control and ensure that fixed asset registers are maintained correctly by Quarterly.•Supervise and coordinate with other accounting staff and other department in organization.•Preparation and followup document of training seminars with HR department & State of Thailand by monthly. And send to other department in organization.•Preparation the Marketing report , Admin Expenses(e.g. Stationery, Copy Machine, Expenses In part of the facilitate ext.) by monthly. And send to other department in organization•Preparation the moment fix assets report for the tax benefit by Quarterly.•Coordinate and defense with Auditor every Quarterly in part of Assets, Account payable and Taxation.•Performing special projects as assigned by accounting manager /commander.

รับสมัครตำแหน่ง Senior Accounting บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ทำ ปิดงบทุกเดือน , บัญชีต้นทุนสินค้าการผลิต , คีย์ข้อมูลบัญชี จ่ายเซ็นต์เช็คของบริษัทฯ สรุปยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารและเงินสด , รับวางบิล , ประมาณการเงินสดให้ผู้บริหารทราบ , สรุปยอดเจ้าหนี้ลูกหนี้ , นำส่งภาษีประกันสังคม บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานและพนักงานภายในแผนก