เจ้าหน้าที่ ครูฝึกอบรมระบบดับเพลิงและอบยพหนีไฟ บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิง , ซ้อมอพยพหนีไฟให้กับลูกค้า ตามอาคาร โรงงานและอื่น ๆ มีความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงนิระภัย และระบบแจ้งเตื่อนอัคคีภัยเป็นอย่างดี หากมีใบอนุญาตฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ Senior Recruitment Executive บริษัท จัดหางาน ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน • สรรหาพนักงาน ผ่านช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร • พัฒนาธุรกิจสำหรับลูกค้าใหม่ และดูแลบริหารฐานลูกค้าเดิม • ประสานงานกับหัวหน้างานในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการสัมภาษณ์จากผู้สมัครงาน• ดำเนินการเรื่องการเจรจาเงินเดือน การจัดการผู้สมัคร และความคาดหวังลูกค้า • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานการสัมภาษณ์ทั้งกระบวนการให้กับบริษัทลูกค้า • สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก• เข้าร่วมกิจกรรมด้านสรรหาคัดเลือก และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้า • สามารถให้คำแนะนำแก่ทีมสรรหาได้

ต้องการ Officer หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. พิมพ์เอกสาร ,ดูแลแฟ้มเอกสารฝ่าย2. ถ่ายเอกสาร , เวียนเอกสาร3. จ่ายอุปกรณ์ และ ดูแล Stock อุปกรณ์สำนักงาน4. ดูแลเอกสาร PR สั่งซื้อ ติดต่อจัดซื้อ และ ฝ่ายบัญชี5. เช็คสถิติเวลาทำงานพนักงาน6. (ทำงาน จันทร์ ศุกร์ ) 08.00 18.00 น.

หาพนักงาน จนท.บุคคล (ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ+ต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนคนงานต่างด้าว รวมทั้งติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานฑูต กรมการจัดงาน กระทรวงแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสาร พร้อมประสานงานเกี่ยวกับ MOU คนงานต่างด้าว ดูแล พนง. พร้อมประสานงาน เกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงาน (Visa + Work permit) การขึ้นทะเบียนต่างชาติ และคนงานต่างด้าว สำหรับคนงาน ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น ทำค่าแรงคนงานต่างด้าว โปรแกรม Business plus. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ Senior HR Recruiter (Recruitment) บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง วางแผนงานสรรหาบุคลากร รับผิดชอบงานของกระบวนการสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ อาทิ การคัดกรองใบสมัคร การทดสอบและสัมภาษณ์งาน การรายงานผลประเมินผู้สมัคร การตรวจสอบประวัติการทำงาน รวมถึงขั้นตอนการว่าจ้าง ติดตาม ตรวจสอบ เกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆในตลาดแรงงาน พร้อมดูแลโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปตามข้อกฎหมายต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการโฆษณา ผู้ให้บริการจัดหางาน หน่วยงานการศึกษาต่างๆ และอื่นๆ ที่เป็นแหล่งแรงงาน จัดทำรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสรรหาบุคลากร งานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ของแผนก ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ต้องการ Sr.Training specialist (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) ประจำสำนักงาน รามคำแหง 60/4 บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม โดยจัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา โดยการจัดเตรียมงานด้านต่างๆทั้งอาหาร สถานที่ วิทยากร การเดินทาง เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานกับบุคคลภายใน ลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าประสงค์ของทุกฝ่าย จัดเตรียมตารางกิจกรรม Training Agenda และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสังเกตุการณ์ เก็บข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมสัมมนาทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บริหาร สามารถเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการกล่าวสรุปและเปิดปิดงานอบรมสัมนาได้ ดูแลจัดการงานทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในระหว่างจัดงานอบรมสัมมนา

รับสมัครพนักงาน Sr.Training specialist (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) ประจำสำนักงาน รามคำแหง 60/4 บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม โดยจัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา โดยการจัดเตรียมงานด้านต่างๆทั้งอาหาร สถานที่ วิทยากร การเดินทาง เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานกับบุคคลภายใน ลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าประสงค์ของทุกฝ่าย จัดเตรียมตารางกิจกรรม Training Agenda และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสังเกตุการณ์ เก็บข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมสัมมนาทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บริหาร สามารถเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการกล่าวสรุปและเปิดปิดงานอบรมสัมนาได้ ดูแลจัดการงานทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในระหว่างจัดงานอบรมสัมมนา

รับสมัครพนักงาน HR บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามและรายงานผลความเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์อัตรากำลังคน เพื่อนำมาวางแผนในการสรรหาทั้งภายนอกและภายใน นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน, ข่าวสารอื่นๆที่มีประโยชน์ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ และ Social ดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ทุกภาคส่วน อบรมพนักงานภายใน, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทำแผนการฝึกอบรม การติดตามและประเมินผล ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ

หาพนักงาน ธุรการบุคคล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี

มองหางาน ค้นหางาน หน้าที่รับผิด ชอบ 1.ดึงข้อมูลสแกนนิ้ว ทุกเช้าและเช็คเจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ในเรื่อง ขาด ลา มาสาย 2.ทำสุปค่าแรงทั้งรายวันรายเดือนและโอที 3.ทำสแกนนิ้วให้แก่พนักงานใหม่ 4.ดูแลสต็อกของเครื่องใช้สำนักงานและของบริการลูกค้า 5.ดูแลสต็อกชุดฟอร์มหรือสั่งซื้อชุดฟอร์มแต่ละแผนก 6.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโชว์รูม 7.คุมข้อสอบให้แก่คนที่มาสมัครงานแต่ละตำแหน่งและเรียกสัมภาษณ์งาน 8.ซื้ออาหารว่างให้แก่ลูกค้าของศูนย์บริการ 9.ทำเรื่องสั่งซื้อเปิด PR.ของภายในโชว์รูม 10.แจ้งเรื่องประสานงาน เรื่องส่งซ่อมทุกอย่างภายในโชว์รูม 11.ทำเรื่องหักเงินหรือคืนเงินค้ำประกันของตำแหน่ง ที่ปรึษาการขาย แคชเชียร์และช่างเทคนิค 12.ทำเรื่องหักเงินพนักงานที่ทำของบริษัทเสียหาย

หาพนักงาน เจ้าหน้าทีงานบุคคล สระบุรี ด่วน!! บริษัท เมืองสะอาด จำกัด สระบุรี

สมัครงาน หางาน 1.ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน2.ทำเงินเดือน คิดโอที 3.ประสานกับสำนักงานใหญ่4.เบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์ม5.ประสานกับโรงพยาบาล กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บในการทำงาน สนใจติดต่อเขียนใบสมัคร 0846937824 (ฝ่ายบุคคลสระบุรี)

ต้องการ SUPERVISOR ( ฝึกหัด) ฝึกอบรม รับด่วน Victory Management co.,Ltd.(บริษัท วิคตอรี่ เมเนจเม้น จำกัด) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ฝึกพัฒนาบุคคลากร คัดสรร ทีมEvent/booth สอน/Training ทีมEvent/booth บริหารบุคลากรในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมสอนงานบริหารในทีมงาน

หาพนักงาน SUPERVISOR ( ฝึกหัด) ฝึกอบรม รับด่วน Victory Management co.,Ltd.(บริษัท วิคตอรี่ เมเนจเม้น จำกัด) กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ฝึกพัฒนาบุคคลากร คัดสรร ทีมEvent/booth สอน/Training ทีมEvent/booth บริหารบุคลากรในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมสอนงานบริหารในทีมงาน

รับสมัคร Recruitment P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลตามที่ลูกค้าต้องการจัดทำเอกสารทั่วไปประสานงานกับผู้สมัคร** คุณสมบัติ** วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ยินดีรับจบใหม่ ไม่จำกัดเพศ อายุุไม่เกิน 28 ปี ถ้ามีประสบการณ์ตรงรับพิจารณาเป็นพิเศษ เข้างาน 8.30 17.30 น. หยุด เสาร์อาทิตย์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ HUMAN RESOURCE EXECUTIVE บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน งานเกี่ยวกับประกันสังคมงานเกี่ยวกับเงินเดือน Payrollงานทะเบียนประวัติพนักงานงานสวัสดิการพนักงานงานสรรหาว่าจ้าง สัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกันปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่เบื้องต้นงานวางแผนกระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมควบคุมดูแลกฏระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯและอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

ต้องการ ผู้จัดการแผนกบุคคลประจำ สาขานครพนม (Section Manager – Human Resources) ด่วน!! บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครพนม

หางาน สมัครงานใหม่ • มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด• คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด• ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงครบรอบปีการทำงาน• รับผิดชอบดูแลอัตราค้างจ้าง และสวัสดิการของพนักงาน งานด้านธุรการทั้งหมดของสโตร์ และให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสโตร์• ดูแลและจัดสรรสวัสดิการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงาน• จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมพนักงานและเป็นผู้ช่วยหากคณะกรรมพนักงาน จัดให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น• จัดตารางกะพนักงานในแผนก

รับสมัครงาน HR Admin Officer บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน บริหารงานบุคคลทั้งระบบสามารถดูแลพนักงานจำนวน 35 คนขึ้นไปให้มีความสุขที่เหมาะสมได้ดี

รับสมัครงานด่วน Human Resource Officer COVENANT Co.,Ltd. นครปฐม

หางาน ค้นหางาน 1.รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 2.คิดคำนวณค่าจ้าง ใช้โปรแกรมPayroll 3.จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว4.ประกันสังคม , งานสรรหา , งานธุรการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หาพนักงาน Human Resource Supervisor บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. ควบคุมดูเเลพนักงานในส่วนสำนักงาน2. สรรหา คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำเเหน่ง3. จัดหาคอร์ดฝึกอบรม, ทำแผนฝึกอบรมทั้งภายในเเละภายนอก4. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน เเละภายนอก5. ส่งเสริมเเละจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับพนักงานในองค์กร6. ติดต่อประสานงานภายใน เเละภายนอกเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล7. มีความเข้าใจในการบันทึก การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 20088. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หาพนักงาน Human Resource Officer บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด นนทบุรี

หางาน มองหางาน บริหารงานโดยรวมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้แก่ การบริหารอัตรากำลังคน การสรรหา ว่าจ้างพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และประเมินผลพนักงาน เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน เช่น เวลาการทำงาน วันลาต่างๆ

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน 1. กำหนดกลยุทธ์ แผนการต่าง ๆ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ในการบริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ให้สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสม2. ตรวจสอบความถูกต้องและให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งานเสมอของ Organizational Structure, JD, JS, Process Development, Performance เป็นต้น3. บริหารจัดการประเมินผลการทำงาน KPI ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล ตรวจสอบการประเมินผลการทำงานของพนักงาน กรณีผ่านทดลองงาน และการประเมินผลประจำปีเพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัส4. เป็น Leadership ในการนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งในด้านการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร5. หาความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ หรือเครื่องมือทางด้านการบริหารทางด้านทรัพยากรบุคคล มานำเสนอและนำมาประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุด6. บริหารจัดการงานฝึกอบรมภายนอกและภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม7. จัดทำแผน Training Needs, Training Road Map, Training Plan ให้ Update และทันสมัย8. จัดทำรายงานต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบพร้อมนำเสนอการสรุป9. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (สังกัดสำนักงาน)10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หาพนักงาน HR บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด นครปฐม

หางาน มองหางาน ดำเนินการด้านสรรหาบุคลากร / อบรม / ค่าแรง / ประกันสังคม / แรงงานต่างด้าว ติดต่อหน่วยงานราชการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน ฝ่ายบุคคล (ด่วน) บริษัท โคแมส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน วางแผนอัตรากำลังคนและดูแลบริหารงานสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ออกแบบแผนพัฒนาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะ สนับสนุนและส่งเสริมฝึกอบรมให้พนักงานมีความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแลบริหารงานและการประเมินผลการทำงานของพนักงานในองค์กร ควบคุมและดูแลงานด้านการจัดหาสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ควบคุมดูแลกฎระเบียบ กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

รับสมัคร HUMAN RESOURCE EXECUTIVE บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน งานเกี่ยวกับประกันสังคมงานเกี่ยวกับเงินเดือน Payrollงานทะเบียนประวัติพนักงานงานสวัสดิการพนักงานงานสรรหาว่าจ้าง สัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกันปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่เบื้องต้นงานวางแผนกระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมควบคุมดูแลกฏระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯและอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

รับสมัครพนักงาน Sr.Training specialist (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) ประจำสำนักงาน รามคำแหง 60/4 บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping ) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม โดยจัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ ประชุมหรือพบปะกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา โดยการจัดเตรียมงานด้านต่างๆทั้งอาหาร สถานที่ วิทยากร การเดินทาง เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ประสานงานกับบุคคลภายใน ลูกค้าและบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าประสงค์ของทุกฝ่าย จัดเตรียมตารางกิจกรรม Training Agenda และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสังเกตุการณ์ เก็บข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมสัมมนาทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บริหาร สามารถเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการกล่าวสรุปและเปิดปิดงานอบรมสัมนาได้ ดูแลจัดการงานทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในระหว่างจัดงานอบรมสัมมนา