หาพนักงาน Building Manager ,Asst.Building Manager บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1.จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามสำนักงานใหญ่กำหนด2.ติดต่อเจรจาหารือกับผู้เช่าในข้อสัญญา3.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค4.จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า5.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี6.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบทันที7.ประสานงานกับผู้รับเหมาตกแต่งห้องให้ทราบถึงกฎระเบียบตกแต่งห้องตามที่อาคารกำหนด8.ตรวจตราผู้รับเหมาตกแต่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตกแต่งห้องตามที่อาคารกำหนด

รับสมัคร Production Manager SM:2480 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ปราจีนบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ Manage and control the production process to ensure the continuity of the process while meeting delivery times, quality and safety demands Ensure final product quality complies with standard specifications Monitor key performance indicators and strive for continuous improvement Improve the productivity and efficiency of the process Review processing and improve production and productivity Manage manpower and machine utilization Based at 304 Industrial Park, Prachinburi

รับสมัครด่วน Assistant BU Manager (Prapadaeng Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน 1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring and reviewing for production cost saving 4. Continually increase productivity improvement 5. Management safety demands through all processes

หาพนักงาน ***ด่วน***KATSUYA รับสมัครผู้จัดการร้าน ประจำสาขายูเนี่ยนมอลล์ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงานควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รับสมัครพนักงาน Building Manager บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจวบคีรีขันธ์

หางาน สมัครงานใหม่ 1.ควบคุมดูแลงานทุกระบบของอาคารสูง/หมู่บ้าน เช่น งานการเงิน งานนิติกรรมสัญญาและกฎหมายต่างๆ งานอาคารสถานที่ งานวิศวกรรม งานบุคคล ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ3.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และคู่สัญญาต่างๆ

รับสมัคร ผู้บริหารโครงการ / ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด ราย ละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ 3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ 4. ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ 5. ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 7. นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ 8. สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ ทั้งนั้นเพื่อให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปด้วยดีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับ9.เขียนแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ10. มีความรู้ในการเขียนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานสามารนำเสนอแผนงานในโครงการใหม่ๆได้อย่างดีเยี่ยม

เจ้าหน้าที่ Project Supervisor บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดูแลรับผิดชอบ Project ต่างๆของแผนก และดูแล Performance ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

ต้องการ Internal Audit and Compliance Manager บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง2.ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3.กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลักและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย4.สอบทานร่างประกาศ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ รายงานการประชุม หนังสือขออนุญาต/ผ่อนผัน ข้อความ สื่อโฆษณา โครงการส่งเสริมการขายรวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์5.รับผิดชอบการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบข้อสงสัย มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 6.ดำเนินการตรวจสอบภายใน จัดทำผลการตรวจสอบและแจ้งให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงควบคุมการปรับปรุงแก้ไขติดตามผลการตรวจสอบ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับ7.พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแจ้งผลกระทบ และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินการให้ลุล่วงตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้8.ติดตามและรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ(Management Committee) ทุกเดือน9.สรุปรายงานผลการกำกับการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 10.พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ11.กำหนดและการพัฒนาเครื่องมือการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทครอบคลุมการฝึกอบรม, การตรวจสอบและให้คำแนะนำ12.กำกับดูแลและให้กำลังใจทีมงานในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ บริษัท13.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครงานด่วน QC Manager บริษัท ไทยเมกิ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน บริหารจัดการ งานในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ Assistant BU Manager (Prapadaeng Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน 1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring and reviewing for production cost saving 4. Continually increase productivity improvement 5. Management safety demands through all processes

รับสมัครด่วน Painting Supervisor บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด ฉะเชิงเทรา

หางาน สมัครงานใหม่ ดูแลควบคุมการผลิตของแผนก Painting ให้เป็นไปตามเป้าหมายแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของงานและการผลิตดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ Supervisor ร้านอาหาร สาขาเพลินจิต,สาขาศรีนครินทร์ บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านอาหารจีนประจำสาขา พลาซ่าแอททินี่

หาพนักงาน Supervisor,Barista ประจำร้านกาแฟ Segaferdo โซนลาดพร้าวสุขุมวิท บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ Supervisor,Barista ประจำร้านกาแฟ Segaferdo โซนลาดพร้าวสุขุมวิท บริการลูกค้าภายในร้านกาแฟ บริหารยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมการทำงานพนักงาน

รับสมัครพนักงาน BRAND MARKETING Bonny International Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน 1. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอด ขายให้กับบริษัท 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด การขาย ให้สามารถออกจำหน่ายและเป็นที่รู้จักในตลาด 3. สร้างภาพลักษณ์ให้กับ Brand ที่คัดเลือก

หาพนักงาน ผู้จัดการเขต ( ร้านอาหารญี่ปุ่นZEN,AKA,OTT ) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1. บริหารยอดขายของร้านอาหารทุกสาขาให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย2. บริหารบุคลากรภายในร้าน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. ควบคุมต้นทุนของร้านอาหารในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย4. สรุปรายงานและทำบันทึกยอดขายของแต่ละสาขารวมถึงสาขาเปิดใหม่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Assistant Product Manager บริษัท กรีนแลนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง Creat and manage Marketing Activity, implements (within the budget) the operational campaign to achieve the defined marketing objectives. Manage the Product Sales, Marketing Plan to achieve the company sales target Order planing product, Inventory management, budget control and P/L analysis Work with Supplier to good partnerships Evaluate and adjust the plan to achieve sales target Maintian updates knowledge of product competitive position, trends and drivers and consumer behavior Budget control Keep the marketing database uptodate, importing new data, updating records and performing the necessary cross checks

ต้องการ ผู้จัดการเขต (เขตกรุงเทพ) บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. สายงานขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ2. รับผิดชอบงาน Operation จำนวน 5 8 สาขา3. ดูแลยอดขายและควบคุมต้นทุนของแต่ละสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ4. ฝึกอบรมพนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน QSC

รับสมัครพนักงาน Die Casting Manager THAI YANAGAWA CO., LTD. ปราจีนบุรี

งานว่าง หางาน ควบคุมงานแผนก Die Casting ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนด วิเคราะห์การทำงานในหน่วยงาน และผลักดันการ kaizen เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วิเคาะห์ Report การทำงานและจัดทำแผนการทำ kaizen ควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ Budget Plan ควบคุม stock ตลอดจนการ เบิกจ่าย อุปกรณ์ต่างๆภายในแผนก

รับสมัครงาน ผู้จัดการ (ตลาดพรานนก) บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1.ดูแลรับผิดชอบดำเนินการตลาดที่เปิดแผงขายแล้วให้สอดคล้องตามแผนงานการตลาด แผนงานขาย ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท2.ประสานงานด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญ เช่น ข้อได้เปรียบสินค้า ราคา และ โปรโมชั่น 3.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกียวกับตลาด และ คู่แข่ง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หาพนักงาน ผู้บริหารโครงการ / ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด ราย ละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ 3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ 4. ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ 5. ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 7. นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ 8. สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ ทั้งนั้นเพื่อให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปด้วยดีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับ9.เขียนแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ10. มีความรู้ในการเขียนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานสามารนำเสนอแผนงานในโครงการใหม่ๆได้อย่างดีเยี่ยม

รับสมัคร Area Manager / Sales Supervisor (Fashion Apparel/Cosmetics/Home Electronics Appliance/Watch) บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ • To drive operational standards throughout the area, to develop business opportunities and brand promotion.• To coach, develop and support the continuous improvement of Branch Managers and their teams.• Ensures Area Consistently delivers excellent customer service to maximize sales opportunities in line with the company brand• Developing and communication new ideas to drive the business and area forward• Use and analyses data to make business decisions• Liaise with Buyers, Designers and Space Merchandisers with regards to product selection for Area• Analyze sales across the area in terms of linear footage, site mapping and stock holding• Ensure excellent margin is maintained.• Ensures Area audit results are in line with acceptable limits, take action where results are unacceptable

รับสมัครพนักงาน Manager (Laemchabang) SM:2638 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ชลบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ' To manage the business in the effective method. To be responsible for management of the business area. To be responsible for the daytoday activities of a team who support the factory’s operation. Ensure the daytoday manpower will achieve the business operation. Ensure the customer operation will be smoothly of receiving and delivery. Ensure the customer’s raw material and finished goods. Control and monitor safety practices goods will be in the working place area. Prioritize and assign tasks to ensure that the business activities and customer’s equipment operated safety.

หาพนักงาน ผู้ช่วยจัดการโรงงาน(อ้อมน้อย) บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบโรงงานให้เป็นระบบรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดูแลความเรียบร่้อยทั้งบุคคลากรและผลิตภัณฑ์มีความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รับสมัครงานด่วน Business Planning Director บริษัท ไว คอมเมิร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน • รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กร รวมถึงการ ติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผล ควบคุม ผลงานที่เกิดขึ้นจริงตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ผ่านทาง ระบบตัวชี้วัด (KPI) • ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ และนำ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณได้• รับผิดชอบ การวางกลยุทธ์ การตลาด และลูกค้า สัมพันธ์• รับนโยบายจากทีมผู้บริหาร ประสานไปยังทีม operation เพื่อให้เกิดผลงานตามแผนที่วางไว้• นำเสนอและบริหารงานเกี่ยวกับกลุ่มตลาด และ วิเคราะห์คู่แข่ง รวมถึง นำเสนอ product/plan ใหม่ๆ ให้กับทีมผู้บริหารได้รับทราบ• ขับเคลื่อน/และนำทีมปฏิบัติตาม plan เพื่อเพิ่มยอด ขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

รับสมัครพนักงาน Sales Manager/Product Manager – Cosmetics & Fragrance Berli Jucker Public Company Limited กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง •The job holder will maintain assigned key customers in cooperation with key cosmetic ingredient principal and sale team develop broader customers based on a selective and focused market approach.•To ensure fulfillment of sales and other objectives by means of implementation.•To achieve target set out to increase market share & sales and gross profit, through acquisition and retention of customers.•To build product propositions with existing customers, and identify new business opportunities.•To propose improvement of and/or within the internal & external processes to the Department Manager, so as to increase efficiency and effectiveness of the organization.• To establish and continuously improve product & market knowledge, so as to be more efficient. •To establish solid communication, coordination with all existing and new clients proving good base for sales growth. •Obtain reliable market information to participate in establishing and preparing solid business plan(s) and budgets.•Obtain sufficient market & product knowledge so as to carryout technical selling and not just compete on price.