รับสมัคร Supervisor บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร

มองหางาน ค้นหางาน ควบคุม/ ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้ ควบคุม/ ดูแล พนักงานใน Line ผลิต รับผิดชอบระบบคุณภาพด้านการผลิต

รับสมัครด่วน ช่างพิมพ์ (ด่วน) (ประจำ SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประจำเครื่องพิมพ์ออฟเช็ทสามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหรรมสินสาครได้

รับสมัครตำแหน่ง Production Engineer บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิตประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แผนงานการผลิตเป็นไปตามที่กำหนด

หาพนักงาน Industrial Engineer (กทม. พระราม 3 ) กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง2. ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการใหม่ๆ3. ศึกษาและหาแนวทางที่จะปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการปัจจุบันให้ ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น4. ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามวิทยาการ และเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะนำมา ใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน5. จัดทำมาตรฐานต่างๆ เช่น ปัจจัยกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน สำหรับงานใหม่ๆที่ได้ปรับปรุง พัฒนาขึ้น แล้วทำการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รับสมัครด่วน Quality Assurance (Assistant Manager) [Job ID:27351] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน "To confirm, check and approve documents from suppliersTo inspect Standard, Control Plan, Process/Engineering Change Request, Concession Request and other related criterion such Process/System Audit and follow up CAR(8D)To approve PPAP from suppliers To do APQP activities and distribute information to suppliers and internal BoschTo improve suppliers' Quality Certificate Control as well as Environment Certificate ControlTo process audit system, audit support and customer auditTo do Supplier Profitability Improvement (SPI)To do quality report to RB worldwide To do supplier performance report (quality/logistics)"

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้าซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน) บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำโรงงาน มีประสบการณ์ด้านเครื่องแพคบรรจุแนวนอน

รับสมัคร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ วางแผนบริหาร กำกับ ดูแลและควบคุมงานด้านการซ่อมบำรุง , งานสร้างและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ , อุปกรณ์ทุกชนิดของโรงงานและบุคลากรในแผนก โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่ โดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมงานโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รับสมัครด่วน Green Engineer Liteon Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี

งานว่าง หางาน Green EngineerProvide the HS/HSF(Hazardous substance Free) declaration.Provide report of HS/HSF (Such as . RoHS, REACH, HF,…)Warranty the HS/HSF (Such as . RoHS, REACH, HF,…)Uploads/Reviewed any report (Such as. MSDS/Test report/Warranty data) in GMS(Green Management System) and support customer database.Send sample to 3rd party and review test report.

หาพนักงาน วิศวกรฝ่ายผลิต (IND) บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด นครปฐม

รับสมัครงาน หางาน 1. ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต2. ปรับปรุงระบบงานในฝ่าย3. ติดตามดูแลการทำงานในฝ่ายผลิต

ต้องการ วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต บริษัท อาร์คทิก้า(2006)จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพตามข้อตกลงของลูกค้า2. วิเคราห์ข้อมูลการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย3. สรุปและรายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้างาน4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากับทาง Supplier

รับสมัครพนักงาน Operation Mgr. บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ควบคุมแผนงานการผลิดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท วางแผนและปรับปรุงพัฒนาระบบ การผลิดเม็ดพลาสติก

รับสมัคร Production Manager (Garment Industry) บริษัท จัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง • Improve production efficiency based on lean manufacturing approach.• Improve production yield.• Reduction of nonvalue process.• Reduction of production defects.• Efficiently balance the production line.• Efficiently manage the flow of production from fabric to finished garments.