รับสมัครด่วน PROJECT ENGINEER WELL GRADED ENGINEERING นนทบุรี

งาน งานว่าง วางแผนการทำงานสำหรับหน้างาน จัดสรรและควบคุมกับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและเวลาที่วางไว้ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้า เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดูแลเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัคร Project Sales บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดูแลงานด้านการขาย สินค้า(เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)ต้องใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรม

รับสมัครด่วน หัวหน้า / ผช. ผจก. วิศวกรรมไฟฟ้าส่วนกลาง บริษัท แอสเสท เวิรด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดูแล ตรวจสอบ งานระบบไฟฟ้า ทรัพย์สินของบริษัท เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ให้คำปรึกษา ชี้แนะงานปรับปรุง ซ่อมบำรุงต่างๆ จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ System Engineer / Application Engineer บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง 1. ออกแบบระบบ Machine Vision1.1. InSight ระบบตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเร็ว แม่นยำสูง1.2. Sensors ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยแสงสว่างที่มีความเร็วสูง1.3. ID Readers เครื่องอ่านรหัสแบบ 1 และ 2 มิติ2. ควบคุมการดำเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า3. ประเมินความเป็นไปได้ของงาน Project Vision System4. จัดทำชุดสาธิต (Demo) รองรับงานขาย5. ทำการสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมแก่ Sales 6. วิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

รับสมัครพนักงาน วิศวะประจำเขตอีสานตอนล่าง บริษัท ไบโอเซน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน บริษัท ไบโอเซน จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Engineer ดูแลงานด้าน Chemistry และ Electrolyte ประจำอีสานตอนล่าง งานติดตั้งเครื่องมือแพทย์ งาน Maintenance งานตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (ถ้ามีภูมิลำเนาดังนี้จะพิจารณาพิเศษ) ประจำอยู่กรุงเทพฯ (แต่รับผิดชอบในเขตต่างจังหวัด)

รับสมัครพนักงาน Urgent!! Service Engineer (20 Positions) Adecco Engineering & IT กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน Responsible for service with technical service team. Carrying out machines performance test.Installing and commissioning machines at customer sites.Troubleshooting and inspecting machines on sites.Preparing weekly and monthly claim report, service reports, machines down and machines abnormal reports.Planning spare parts stock.Other tasks assigned.

รับสมัครงาน Project Supervisor บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน รับผิดชอบการวางแผนงาน และควบคุมการติดตั้งให้มีคุณภาพ พร้อมกับประสานงานกับลูกค้าหรือผู้ควบคุมโครงการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายทันตามแผนที่กำหนดไว้

ต้องการ Service Engineer บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง Commissioning เครื่องจักรในกลุ่มอาหารสัตว์แบบครบวงจร สนับสนุนงานขายและให้ความรู้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและภายในบริษัท วิศวกรบริการด้านไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม อาทิเชาน สอนการใช้งานโปรแกรมเครื่องจักร ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหางานแก่ลูกค้า ให้บริการงานซ่อมบำรุง ในรูปแบบ Service Contact กับลูกค้า

รับสมัครด่วน ด่วน ๆ ช่างซ่อมบำรุง(ใกล้กับ เดอะมอล์ลท่าพระ) บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน บริหารงานซ่อมบำรุง ร้านกาแฟสาขาบริหารทีมงาน วางแผนงานซ่อมบำรุง ติดตามงานควบคุมงานก่อสร้างร้านควบคุมระบบ น้ำ ไฟฟ้า WIFI

ต้องการ หัวหน้างานแผนกวิศวกรรม (งานซ่อมบำรุง) ทำงานประจำที่โรงงานแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา (Maintenance Supervisor) บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด ฉะเชิงเทรา

สมัครงาน หางาน คุณสมบัติ• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือ สาขาเครื่องกล• มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงและวางแผนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และการศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขั้นไป• สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าคอลโทรลและใช้งาน PLC ได้• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ทั้งโปรแกรม MS Office , Auto CAD, Solid Work• มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน อ่าน/เขียน วงจรไฟ้ฟ้าได้• สามารถอ่าน/เขียน วงจรนิวแมติก และ/หรือ ไฮดรอลิกได้• มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานได้• สามารถออกแบบและจัดทำ Jig & Fixture ได้และวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Plant B)• วางแผนและควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตถุง Nutribag และห้องผลิตยาง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค• คิดค้นพัฒนาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน• วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง• จัดทำและควบคุมดูแลงานด้านระบบคุณภาพ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน หมายเหตุ : เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

รับสมัครพนักงาน Embedded System Engineer บริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและทดสอบระบบและผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานและสนับสนุนภายในและภายนอกองค์กรตามความจำเป็น แก้ไขปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น สนับสนุนการดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์

หาพนักงาน วิศวกรไฟฟ้า Jasmine International Public Company Limited นนทบุรี

สมัครงาน หางาน 1. วางแผนระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟภายในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB2. ประสานงานและควบคุมการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ที่อยู่ในสถานีย่อยของโครงข่าย Internet 3BB3. วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงตู้ Node 3BB 4. จัดทำรายงานในงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด5. อยู่ในทีมรับผิดชอบงานในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี

รับสมัครพนักงาน Service Engineer เพศชาย จบElectrical และElectronic Engineer ทำงานที่ นิคมนวนคร จ.ปทุมธานี ***สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก (กรุงเทพฯ)** ติอต่อ พรธิดา 09296969779 กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน

รับสมัครด่วน Imagineer บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางาน 1. คิด ออกแบบ วิจัยพัฒนา สินค้า อิเลคทรอนิกส์( LED) ในส่วนของระบบการทำงานและระบบควบคุม 2. ออกแบบวงจร Hardware ด้าน Digital3. เขียนโปรแกรม Firmware Micro Processor , FPGA4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตำแหน่ง Network Operation Center(กรุงเทพ/เชียงใหม่)ด่วนที่สุด บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.ดูแลและให้งานบริการลูกค้าโครงข่าย Network Fiber Optic Project Sinet ด้าน Topology ประสานงานสถานะการเชื่อมต่อระบบ Wan2.ดูแลระบบโครงข่ายระยะไกล ระหว่าง(ISP) และโครงข่ายภายใน (Loacal Area Network)3.ตรวจสอบ วิเคราะห์ สถานะอุปกรณ์ OLT (Optical Switch),Core Switch,Access Switch สำหรับให้บริการ Internet ที่ไปติดตั้งให้แก่ลูกค้า ด้วยคำสั่งหรือโปรแกรมระบบโดยเฉพาะ4.ตรวจสอบ วิเคราะห์ สถานะอุปกรณ์ Core Switch Gateway หรืออุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบภายใน สู่ Internet ของ ISP ที่เชื่อมต่อกับ Sinet ด้วยคำสั่งโปรแกรมระบบโดยเฉพาะ5.Monitor ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ Lastmile ที่ให้บริการ Internet ด้วยโปรแกรมจัดการบริหาร Network Monitoring เช่น สายสัญญาณหลัก/รองขาดชำรุด อุปกรณ์ ชำรุดเสียหาย เป็นต้น6.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับระบบ OLT (Optical Switch)ทั้ง 8 Node รวมถึง Project FIN,Plan B,EOC,VDSL,WWIFI HOTSPOT7.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบ Internet ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ฝั่งลูกค้า เช่นคุณภาพ Speed,Web Access,mail Access,Video Streaming,Game Zone เป็นต้น8.Call Center Technic Support ให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ Network

รับสมัครพนักงาน **Sale Engineer Indoor (ชลบุรี) บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ชลบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ดูแลงานขายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัท (อุปกรณ์วัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม) ปฎิบัติงานประจำออฟฟิศ

หาพนักงาน หัวหน้าแผนกไฟฟ้า (เรือ) Adecco Engineering & IT สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน 1. วางแผนการผลิตงานของแผนกไฟฟ้า2. วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงานของแผนกไฟฟ้า3. ควบคุมดูแลคุณภาพของงานแผนกไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน4. ควบคุมดูแลต้นทุนของงานแผนกไฟฟ้าให้ลดลงในทุกๆ ด้าน5. ควบคุมดูแลการส่งมอบงานแผนกไฟฟ้าให้ตรงตามกำหนดส่งมอบงาน6. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานแผนกไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎ,ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ7. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน8. ติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง9. ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ10. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ** Service Engineer บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ดูแลบริการ Service งานหลังการขายให้กับลูกค้า(ด้านอุปรกณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม)

หาพนักงาน ตำแหน่งDesign Engineer/ประจำออฟฟิศใกล้MRTศูนย์วัฒนธรรม/ทำงาน5วัน/ชายหญิง/สัมภาษณ์เบื้องต้นที่อโศก/ติดต่อณัฐา0892068341 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน บริษัทเทรดดิ้งสายไฟฟในรถยนต์ มีโรงงานผลิตอยู่ที่นิคมปิ่นทองต้องการตำแหน่งDesign Engineer ที่มีประสบการณ์สามารถทำงานดีไซน์ด้านชิ้นส่วนรถยนต์ หรือสายไฟรถยนต์ประสานงานกับลูกค้า

หาพนักงาน วิศวกรไฟฟ้า(บางนาตราด กม.8 ทำงานจันทร์ ศุกร์) บริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง ดูแลบริการหลังการขาย (Service) ให้กับลูกค้า (งานบำรุง รักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ดูแลงานขายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทฯ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)