รับสมัคร Supervisor บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร

มองหางาน ค้นหางาน ควบคุม/ ดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้ ควบคุม/ ดูแล พนักงานใน Line ผลิต รับผิดชอบระบบคุณภาพด้านการผลิต

รับสมัครงาน กุ๊กซูชิฝึกหัด ประจำสาขา Porto Chino สมุทรสาคร บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จำกัด สมุทรสาคร

หางาน ค้นหางาน รับผิดชอบการจัดเตรียมวัตถุดิบ ปฏิบัติงานในครัวซูชิให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

รับสมัครงานด่วน บัญชีบริหาร**ต้องการด่วน** บริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน 1. รับผิดชอบในการปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี2. จัดเตรียมและยื่นเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีประจำเดิอน ครึ่งปีประจำปีแก่สรรพกร รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายทางบัญชีและรายการต่อผู้บริหารทราบ3. ตรวจเช็คยอดรายรับรายจ่ายให้ตรงกับบัญชีที่จัดทำ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าการบันทึกจำนวนเงิน และรายการต่างๆเป็นไปโดยถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองบัญชีทั่วไป4. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีและการเงิน5.บริหารระบบบัญชี ทั้งด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน เพื่อให้เป็นมาตรฐานงานบัญชี และภาษีอากร และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท6. วิเคราะห์บัญชีทางการเงิน

ต้องการ พนักงานขับรถแบ็คโฮ,พนักงานขับเครน บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางาน สามารถขับรถแบ็คโฮบนโป๊ะ,ขับรถเเบ็คโฮทั่วไป,ขับเรนบูมสาน,ขับเครนขุดลอกบนโป๊ะ

รับสมัครด่วน ช่างพิมพ์ (ด่วน) (ประจำ SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประจำเครื่องพิมพ์ออฟเช็ทสามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานที่นิคมอุตสาหรรมสินสาครได้

รับสมัครด่วน Marketing Executive บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 2. จัดทำแผนการตลาดประจำปี3. จัดทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนแผนกขาย4. รับผิดชอบกิจกรรม CSR 5. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่6. จัดทำแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ7. ควบคุมงบประมาณ

รับสมัคร ผู้จัดการบัญชี บริษัท ดร.แกลม จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน วางแผนรายรับรายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งหมด ควบคุมการจัดทำบัญชี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ งานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ทั้งหมด จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนได้ และรายงานบัญชีต่างๆ ประจำเดือน ประจำปี ดุแลงานเกี่ยวกับการทำบัญชีและการเงินทั้งระบบ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชีและธนาคารต่างๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงานสต๊อคสินค้าทุกเดือน ตรวจสอบการจัดระบบทรัพย์สินของบริษัทฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำนวณต้นทุน กำไร การผลิตสินค้า จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล และรับเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53, 50,051 บริหาร ควบคุมดูแล การให้เครดิตกับลูกค้าแต่ละราย บริหารการจัดเก็บหนี้สินในแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในด้านลูกหนี้ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับการติดตามหนี้สินของบริษัท ประสานงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ งานบริหารจัดการบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริหารจัดการเป้าหมายและแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ พนักงานธุรการด้านบัญชีจัดซื้อ บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรสาคร

สมัครงาน หางาน ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร และงานบัญชีกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ติดตามรวบรวมเอกสารประกอบทางบัญชีในโครงการที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

รับสมัครตำแหน่ง Technical support (ช่างเทคนิค) บจก.เคพีเอ็น กราฟฟิคส์ ซัพพลาย สมุทรสาคร

สมัครงาน หางาน 1.เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์2. ทดลองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และติดตามผลการทดลอง3.แก้ไขปัญหาและแนะนำด้านเทคนิคให้กับลูกค้า4.ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค กับฝ่ายขายฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง5.จัดทำรายงานเข้าพบลูกค้าเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน6.ดูแลส่วนงานในห้อง Lab7. ทำรายงานคู่มือสินค้า8. ทำ Test plan, Presentation สำหรับลูกค้า9. ดูแลเอกสาร Technical Document (TDS, MSDS)

หาพนักงาน วิศวกรแมคคาทรอนิคส์ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด,บริษัท ที. เค. เอช. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สมุทรสาคร

มองหางาน ค้นหางาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort

รับสมัครงาน Production Planning ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง ประสานงานกับฝ่ายผลิตวางแผนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามออเดอร์ของฝ่ายขายดูแลการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป้นไปตามที่วางแผนไว้

รับสมัครตำแหน่ง Customer Service (Union & Oji Interpack Co., Ltd. Samutsakorn ) บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้บริการกับลูกค้าในด้านต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น ข้อมูลการส่งสินค้า เงื่อนไข และปัญหาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการประสานงานภายในองค์กรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าพึงพอใจ

รับสมัคร หนักงานประจำร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า สาขา BigC มหาชัย บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด สมุทรสาคร

หางาน สมัครงานใหม่ เป็นพนักงานประจำร้าน แบ่งเป็นพนักงานบริการ และพนักงานในครัวพนักงานบริการรับออเดอร์จากลูกค้าเคลียร์โต๊ะ เสิร์ฟอาหารช่วยรักษาความสะอาดพนักงานครัวล้างจานขัดกระทะ

รับสมัครพนักงาน RD Supervisor บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน plans leads,organize and control all new product development activities. Coordinates with concerned department on matters concerning new product development. Coordinate with Purchasing and suppliers on the development of new ingredients or flovours or improvement of existing ingredients.

รับสมัคร พนักงานเช็คเกอร์ บริษัท ดร.แกลม จำกัด สมุทรสาคร

งานว่าง หางาน ตรวจนับรับสินค้าเมื่อลูกค้านำสินค้ามาส่ง เช็ครายการสินค้าให้ตรงตามรายการที่นำมาส่ง(ตามบิล) ตรวจเช็ครายการสินค้า เมื่อนำสินค้าขึ้นรถ มีทักษะด้าน computer มีประสบการณ์ด้านงานสินค้า มีความซื้อสัตย์ไว้วางใจได้ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขา สมุทรสาคร (Relationship Manager) ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร

หางาน สมัครงานใหม่ มีประสบการณ์ธนาคาร สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน หรือ ผ่านงานในสายอาชีพการเงิน การธนาคาร เป็นต้นSpecialized Knowledge & Skills (ความรู้และทักษะเฉพาะ) มีความรู้ด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจ มีความรู้ด้าน Credit Skill มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการสร้างตลาดใหม่ ตลอดเวลา มีทักษะการประสานงานและโน้มน้าวคนและสร้างแรงจูงใจ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อสายงานอาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ Process Creator บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ การจัดสมดุลในไลน์ผลิต การคำนวณต้นทุนการประเมินความคุ้มค่า การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ,การแก้ไขปัญหา

รับสมัครงาน ผจก.แผนกสโตร์ บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด สมุทรสาคร

งานว่าง หางาน 1.บริหารจัดการสโตร์วัตถุดิบ สำเร็จรูป2.วางแผนการตรวจเช็คสต๊อกวัตถุดิบ3.วางแผนและควบคุมการเบิกจ่ายในสโตร์***ปฎิบัติงานที่บริษัท บี.ซี.เอฟ. จำกัด อยู่ในซ.เพชรเกษม 122 ตรงข้ามสถานีดับเพลิงอ้อมน้อย โทรศัพท์ 021182888***

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Supervisor ด้านโยธาก่อสร้าง ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน สมุทรสาคร

งาน งานว่าง ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ทำแผน PM และจัดทำ KPI ออกแบบ และประเมินราคางานได้ สามารถให้คำปรึกษาหน่วยงานอื่น ๆ ได้

รับสมัคร Production Manager (Garment Industry) บริษัท จัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง • Improve production efficiency based on lean manufacturing approach.• Improve production yield.• Reduction of nonvalue process.• Reduction of production defects.• Efficiently balance the production line.• Efficiently manage the flow of production from fabric to finished garments.