รับสมัครพนักงาน บุคคล (businessplus Time attendance) บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ใช้โปรแกรม businessplus ได้,HIP time attendance โปรแกรม Finger scan เพื่อตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนทุกสาขา กำหนดรูปแบบตารางการทำงานได้ตามความต้องการเหมาะสม , กำหนดกะงาน, การหมุนกะงาน, การควบกะงาน, การเปลี่ยนหรือแลกกะงาน และค่าล่วงเวลาต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขในการลาทุกประเภทให้กับพนักงาน เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม และมีความแม่นยำในการประมวลผลสูตรในการคำนวณกะการทำงาน,สรุป/รายงานข้อมูลวันเวลาทำงานของพนักงาน งานTraining ประสานงานฝึกอบรมภายในภายนอกองค์กร,ส่งรายชื่อพนักงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เจ้าหน้าที่ HR Manager เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ สมุทรปราการ

มองหางาน ค้นหางาน 1.บริหารจัดงานบุคคล และธุรการ2.บริหารจัดงานฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร3.บริหารจัดงานจัดซื้อ และบริหารวัสดุสิ้นเปลือง4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหาร5.วางแผนจัดการ และพัฒนาบริหารงานบุคคลและงานธุรการ6.ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร HR Manager [Job ID:38131] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน To maintain the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positionsTo maintain organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changesTo prepare employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programsTo maintain human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employeesTo maintain human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results

รับสมัครงานด่วน HR Officer บริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด ( True Fitness Co. ltd ) กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ดูแลรับผิดชอบ การทำจ่ายคอมมิชชั่น ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ คำนวณ บันทึก ตรวจสอบ และ ทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/บุคคล บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง • Control job duty and develop HR staffs in all aspects for achieve the target as following assign• Take the responsibilities of recruitment in the part of interview for choosing a candidate for some position / control recruitment process for achieve the target as following assign• Control and develop the orientation for new employee to prepare readiness of new employee can work effectively• Control the employee’s payroll with accuracy ,improve and develop to get with the related information as effectively and accuracy on time• Collect the data to the management for approval about yearly salary increment ,establish the section yearly budget• Take the responsibilities of labor relation ,give an advice for employee, coordinate with other sections to investigate and punish employee who beaked the company’s regulation• Take the responsibilities of welfare such as provident fund ,social security and claim the subvention according to the company welfare regulation• Coordinate with related units about performance evaluation according to the company’s regulation• Contract and coordinate with other organizations such as Department of Public Welfare ,Ministry of Labor ,including with YKK Group in aboard• Check the correctness of subordinate’s job before asking for supervisor’s approval• Manage and evaluate overall operation of each subordinate• Request information from internal and external agents as assigned• Study ,develop and suggest improving work performance• Give knowledge ,advise ,consultant regarding regulations to the employee with courtesy

รับสมัครงานด่วน HR Manager บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี โท บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ด้านระบบงานบุคคลดีผ่านงานในสายงานบริหารงานบุคคลมา 5 ปี ขึ้นไป ผ่านองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป2. ทำหน้าที่วางแผนกำลังคนที่จะรับให้กับ แผนกต่างๆ รวมถึงการรับสมัคร จัดหากำลังคนติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ รวบรวมและคัดเลือกใบสมัครนัดสัมภาษณ์งาน, จัดเตรียมเอกสารการสมัครงาน, สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, ต่อรองเงินเดือน, ประสานงานกับหน่วยงานในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากร, ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ รวมถึง exit interview หากพนักงานลาออก และจัดเตรียมเอกสารการจ้างงานแจ้งเข้าออกเบิกสวัสดิการประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวบรวมตรวจสอบ3. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด4. พร้อมจะทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ บริหาร บริการพนักงาน (Employee Services/ Welfare Services) ประสานงานผู้รับเหมาติดตั้ง พนักงานสัมพันธ์ ประสานงานราชการ ควบคุมงานรักษาอาคาร ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ให้คำแนะนำในเรื่องค่าจ้าง เช่นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ เงินช่วยเหลือพนักงาน คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และตรงเวลาที่กำหนด5. มีภาวะผู้นำ และวุฒิภาวะดี มั่นใจในตนเอง ทำงานเร็ว และมีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จทันกำหนดเวลา6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องโดยเฉพาะ MS word , MS Excel ,Power Point, Email และ internet7. พร้อมจะทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา และสามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดได้ หากมีความจำเป็น8. ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการประเมินผลงาน ดูแลฐานข้อมูลของพนักงานทั้งหมด คอยจัดการเรื่องรายงาน ให้กับผู้บริหาร9. ทำหน้าที่จัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ตรงกับ competencies ที่บริษัท หรือ แผนก ต้องการ10. เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือกัน มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งใน และนอกองค์กร

รับสมัครตำแหน่ง HR Manager บริษัท เอวีเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานบุคคลมีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความเป็นผู้นำมีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หาพนักงาน รับด่วน!!เจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะทางด้านทรัพยากรมนุษย์;เงินเดือน/ผลตอบแทน บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน 1. รวบรวมข้อมูลของพนักงานสำหรับทำเงินเดือน2.บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน 3.คัดสรรบุคคลากร และงานด้านบุคคลต่างๆ4.ให้ความรู้ด้านสวัสดิการแก่พนักงาน5.งานด้านบุคคลอื่นๆ

รับสมัครงานด่วน Human Resources Organization Development [Job ID:32841] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ "To oversee the daytoday operations of the human resources department and work with the Managing Director to set the HR strategic direction within the business unitTo manage senior level recruitment maintaining strict confidentiality and oversee bottomline to midlevel recruitment processes by subordinatesTo manage relationship with relevant thirdparties for salary review services to benchmark pay scale according to industry standards, maintaining strong knowledge of competitors' retention strategiesTo ensure that the standard performance management operating procedures from running performance appraisals to monitoring KPI performance to ensure that they are aligned to organizational goals and overall business plansTo manage the overall succession planning function within the organization by identifying highpotential performers and engaging with their line managers on their development plansTo understand the learning & development needs of other heads of department and oversee the designing and delivery of internal training modules, aside from rolling out global corporate training content. This also includes working with GM to manage training budget to engage the necessary external training as per necessaryTo maintain a strong relationship with plant level labor committee leaders and conduct Town Hall meetings to address employee needs. Manage relationship with employees by administering employee engagement surveys to gauge satisfaction and address areas of improvementTo address any adhoc HR requirements from the company."

รับสมัครด่วน HR Supervisor (ปฏิบัติงานที่บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จำกัด) บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ดูแลและประสานงานในส่วนของการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง เบื้องต้นตรวจสอบเอกสารการสัมภาษณ์งาน และจัดทำเอกสารการรับเข้าทำงานดูแลการลาออกพนักงาน ควบคุมเอกสาร ให้ถูกต้องดูแลงานทั่วไปภายในทีมจัดทำ PR ค่าใช้จ่ายและเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท

เจ้าหน้าที่ ธุรการบุคคลตรวจสอบหน้างาน (ดีเทคโนเท็กซ์ บางบัวทอง นนทบุรีปทุมธานี) บริษัท คณาพญา จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางาน ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน (ตรวจสอบหน้างานเช็คชื่อ)ตรวจสอบความเรียบร้อยในโรงงานเเละหอพักทำงานตามผู้บังคับบัญชาสั่งลงบันทึกประวัติพนักงานประจำวันดูเเลงานด้านเอกสารต่างๆ

รับสมัครงาน HRM Supervisor บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ดูแลระบบบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ งานสรรหาบุคลากร, งานฝึกอบรมและพัฒนา, งานประกันสังคม, งานทางด้านเงินเดือน, งานแรงงานสัมพันธ์, กฎหมายแรงงานและกฎระเบียบบริษัทฯ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครด่วน HR Admin Officer (สัญญาจ้าง 3 เดือน) เคเอจี กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง • Update ข้อมูลพนักงาน• สแกนข้อมูลเอกสารใบสมัครงานของพนักงาน และเอกสารต่างๆเกี่ยวกับ HR เข้าระบบ• ดูแลการเข้า – ออก ของพนักงาน

รับสมัครงาน Recruiter บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี

หางาน มองหางาน 1.ลงพื้นที่สรรหาพนักงาน2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน3.สัมภาษณ์งานผู้สมัคร 4.จัดทำเอกสารในแผนก5.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน6.สรุปและวิเคราะห์ ข้อมูลการสรรหา 7.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ Human Resources Management Director SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และสุขภาพในระดับสากล อาทิ แบรนด์ Cute Press , Oriental Princess และ Franchisee ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา GNC บริษัทในเครืออีกกว่า 10 บริษัท โดยมีบุคลากรในทุกระดับชั้นมากกว่า 3,000 คนปณิธาน SSUP Group : “ สร้างสรรค์คุณภาพเหนือระดับ ในด้านความงามและสุขภาพ เพื่อมวลมนุษยชาติ ”“ TO PROVIDE WORLDCLASS BEAUTY AND WELLNESS EXPERIENCE AT UNBEATABLE VALUE TO ALL MANKIND ”แผนงาน SSUP GROUP ปี 25591. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานเข้าสู่ระดับสากล2. ขยายธุรกิจความงาม Cute Press และ Oriental Princess สู่ ASEAN ทุกประเทศ3. สร้างแบรนด์ใหม่ สู่ตลาดธุรกิจความงาม 34 แบรนด์4. ขยายธุรกิจด้าน ECommerce ทั่วโลกโอกาสพนักงานชายหญิงทุกคน มีโอกาสก้าวหน้าจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการ GM, CEO และ MD ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่ Performance และหรือมีสิทธิ์ถูกคัดเลือกเข้าถือหุ้นบริษัทเปิดใหม่

รับสมัครพนักงาน HR Administrator 2 months contract บริษัทน้ำมันรายใหญ่ (ปฏิบัติงานแถวพระราม3) เงินเดือน 30,000 บาท บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ Providing the administrative tasks support to the HR team in the areas of Staffing, Training, Benefits and Employee filing administration Employee costs administration related to procurement and financial process

รับสมัครพนักงาน **Supervisor Recruitment officer** P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน สรรหาบุคคลากร มาร่วมงานกับบริษัท (ทุกระดับ) จัดทำเอกสารจ้างงาน ทำงาน วันจันทร์ ศุกร์ 8.3017.30 ทำงานที่ตึก อิตัลไทหากสนใจหรือมีคำถามสำหรับตำแหน่งงานี้สามารถสอบถามได้ที่ 0614143950 (K.Nan) หรือ ส่งอีเมลสมัครงานมาได้ที่ 312JT@prtr.com

รับสมัครเจ้าหน้าที่ RECRUITMENT & TRAINING (ประจำสำนักงานเพลินจิต) KASEMKIJ COMPANY กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน มีความรู้ในงานสรรหาบุคคลากรทั้งระบบ ประสานงาน และจัดทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวางแผนฝึกอบรม มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ในงานHR มีความรักในงานสายทรัพยากรมนุษย์ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ HR Recruitment(เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง) บริษัท นิธิตา จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน วางแผนการดึงดูดพนักงานใหม่ และแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานความต้องการของแต่ละหน่วยงานดูแลรับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงานทั้งระบบพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา และการว่าจ้างให้มีประสิทธิภาพ ดูแลและจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอัตรากำลังคน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาว่าจ้างติดต่อลงประกาศงานตามสื่อต่างๆและออกบูธเพื่อรับสมัครงานรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานในแต่ละแหล่ง( Recruitment Sources Analysis)อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รับสมัครด่วน Admin.&HR Officer (Recruit) ARCON TYPE GROUP CO.,LTD กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างพนักงาน นัดหมายเพื่อนัดสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารการว่าจ้าง และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ งานฝ่ายบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร เจ้าหน้าที่เงินเดือน/ผลตอบแทน อาวุโส (บจก. แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด) C.P.L. GROUP PUBLIC CO., LTD กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน คำนวนค่าตอบแทน, สวัสดิการและบันทึกข้อมูลในระบบ payroll จัดเก็บข้อมูลพนักงานและดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน จัดทำรายงานเพื่อนำส่งสรรพากร และประกันสังคม ตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงาน Personnel and Training Officer บริษัทฮาร์เปอร์ส เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน งานเอกสารงานบุคคล การประเมินผลงานเอกสารงานฝึกอบรม

หาพนักงาน HR & GA Junior Manager (Japanese Speaker) [Job ID:32585] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน To recruit, train and develop staffTo monitor staff performance and attendance To create and filing application of work rules and regulations, Benefit programs, Welfare, Labor RegulationTo provide designing, developing and implementing training and development programs to improve employee's skillsTo contact with BOI for applying Visa and Work PermitTo arrange Company trip, Insurance and Support Japanese Employee

รับสมัครเจ้าหน้าที่ HR Manager บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด นนทบุรี

มองหางาน ค้นหางาน Job descriptionPlanning and strategic management for candidates selection and recruitingAct as a link between the Thai Labor Department and the CompanyManage and develop efficiently our resources and recruitment channels inside and outside the Company.Control all HR procedures, organize activities, improve corporate identityDevelop training plans for existing and new staffUpdate database, statistics, employment recruiting and employment expensesadministrative expenses (Cost Efficiency).Manage and control every aspect of the payroll and the time attendance.Lead the Human Resource Department

รับสมัครงาน Recruitment Manager Silkspan Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1. Manager a team of 57 recruiters in delivering consistent candidate interview targets/week2. Oversee and manage an effective and efficient use of all media such as web jobs, FriendgetFriend campaign, newspaper, etc. and related budgets3. Oversee and manage an entire job application process including interviews to result in an efficient and impressive candidate's experience4. Work with IT department in development a system to produce efficient, transparent, accurate and paperless job applicationinterview process5. Interview and evaluate candidates

รับสมัครพนักงาน Human Resources officer บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน รายละเอียดของงาน : วางแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี พร้อมนำเสนอฝ่ายบริหาร ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน และการจัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน การประสานงาน ติดต่อราชการที่เกี่ยวกับงานบุคคลของบริษัทฯ ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับพนักงานบริษัทฯ ประสานงานและดูแลเรื่องการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

รับสมัครพนักงาน HR and Admin Manager [Job ID:35530] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ "To manage organization and career developmentTo manage employee performance ,evaluate for salary adjustment and summarize report of evaluate result for approvalTo provide report and information to Managing Director with professional consultation on key HR issues To coordinate closely with line managers as an internal consultant and specialist on people issues To manage HR and GA Budget control and provide monthly report To manage the needs for Administration, General Affairs, Office Supplies and facilitiesTo do other related tasks as assigned"

รับสมัครพนักงาน Training Manager บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี

งานว่าง หางาน จัดทำแผนการฝึกอบรมหรือแผนพัฒนาบุคคลากรยื่นรับรองหลักสูตรการจัดฝึกอบรมกับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในบริษัท

รับสมัครพนักงาน HR & Admin Officer transcosmos(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน HR & GA – HR & GA OfficerJob Purpose/Goal:Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating job candidates for temporary and permanent staff in order to fit the company requires.Job Duties and description:Human Resources• Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives; meeting with HR Manager to discuss needs.• Builds applicant sources by researching and contacting community services, colleges, recruitment agencies, media, and internet sites; providing organization information and recruiting in each project.• Determines applicant requirements by studying job description and job qualifications.• Attracts applicants by placing job advertisements; contacting recruiters, using newsgroups and job sites.• Arranges management interviews by coordinating schedules between candidates and managers.• Evaluates applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with HR manager; interviewing applicants on consistent set of qualifications.• Accomplishes human resources related recruitment and organization mission by completing results as needed.• To arrange job fair in university or job exhibition and follow up application form after finish.• To do and submit monthly recruitment report to HR Manager.• To do welfare coordinate meeting for Thai staffs• General Human Resources such as prepare staff benefits, do social security, time attendance of Thai staffs• Any assignment from HR & GA ManagerGeneral Affair• Contact the rent building for any case such as staff’s car park, electric systems, water supply etc.• Emergency case stand by or announcement to Thai staff.• Provide administrative support and coordinating with Thai staffs• Any assignment from HR & GA Manager Skills/Qualifications: • Thai nationality Male / Female • Age not over 30 years• Bachelor degree in related field (Human Resources Management will be advantage)• Graduated are welcome or experience 2 – 3 years in HR & GA job• Able to communicate in English language with fair level (Japanese language will be advantage)• Good personality and service mind

หาพนักงาน ธุรการบุคคลตรวจสอบหน้างาน (ดีเทคโนเท็กซ์ บางบัวทอง นนทบุรีปทุมธานี) บริษัท คณาพญา จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน (ตรวจสอบหน้างานเช็คชื่อ)ตรวจสอบความเรียบร้อยในโรงงานเเละหอพักทำงานตามผู้บังคับบัญชาสั่งลงบันทึกประวัติพนักงานประจำวันดูเเลงานด้านเอกสารต่างๆ

ต้องการ Recruitment Officer บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นนทบุรี

งานว่าง หางาน 1. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานจากภายในและภายนอกองค์กร2. ดำเนินการกระบวนการคัดเลือกพนักงานโดยการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และประสานงานกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด3. ดำเนินกระบวนการการว่าจ้างพนักงานใหม่ แนะนำพนักงานใหม่ รวมไปถึงจัดทำประวัติพนักงาน4. จัดทำเอกสารการโอนย้าย / ปรับตำแหน่งให้หน่วยงานต่างๆ5. ดำเนินกระบวนการพ้นสภาพของพนักงาน6. จัดทำรายงานสถิติการเข้าออกของพนักงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา