รับสมัครตำแหน่ง สัตวแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ งานปฏิบัติการของสัตวแพทย์ ให้การรักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่สบายเหมาะแก่สภาวะ เข้าร่วมสัมมนา อบรมทางงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ รับส่งเวรพร้อมข้อมูลการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการรักษาโดยใช้กระบวนการทางการสัตวแทพย์ บันทึกผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตำแหน่ง พยาบาล CATHLAB /SEMI ICU /CCU โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ดูแลและให้การช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจและการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง ติดตามและประเมินผลการรักษารวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ภายหลังการตรวจรักษาอย่างใกล้ชิด

รับสมัครด่วน พยาบาลดมยา เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน พยาบาลวิชาชีพ (พยาบาล ดมยา) จ่ายเป็นรายเคส ตามชั่วโมงที่ทำงาน มีประสบการณ์และเคยดมยาเคสศัลยกรรมมาก่อน มีความเข้าใจระบบของห้องผ่าตัด และระบบ Sterile เป็นอย่างดี สามารถเขาเคสผ่าตัดกับแพทย์ได้ เป็นพยาบาลประจำคลีนิคID Line : morebetter (นริศรา)

รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลทั่วไป เครือโรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน โรงพยาบาลพญาไท 1 และเครือโรงพยาบาลเปาโล 1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ OPD Neuro,OR คุณสมบัติ• กรณีมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ • มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี• มีคุณธรรม จริยธรรมในหน้าที่การงาน

เจ้าหน้าที่ Trainer (ด่วนมาก) บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ชายหญิง 2330 ปี ปริญญาตรีโท สาขา วิทยาศาสตร์ , เภสัชกร , เทคนิคการแพทย์เป็นวิทยากร อบรมตัวสินค้าให้กับพนักงานพัฒนาศักยภาพ และเทคนิคการขายให้กับพนักงานขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสามารถจัดการฝึกอบรม คอร์สต่างๆตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตอบข้อร้องเรียน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีข้อสงสัยอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงานด่วน Product Specialist ประจำเขตภาคใต้ บริษัท ไบโอเซน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน บริษัท ไบโอเซน จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Product Specialist ดูแลงานด้าน Chemistry และ Electrolyte จำนวน 1 ตำแหน่งประจำเขตภาคใต้

รับสมัครงาน Product Specialist (เครื่องมือกายภาพบำบัด) Berli Jucker Public Company Limited กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือกายภาพบำบัด) จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย ทีมช่างและลูกค้า ซึ่งจะเป็นกลุ่มแพทย์และพยาบาล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย

หาพนักงาน Admin บริษัท อินโนว่าแล็บโบราโทรี่ จำกัด ปทุมธานี

รับสมัครงาน หางาน มีหน้าที่ในการสรุปรายละเอียดในการประชุม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานกับทีมแพทย์ และ นักวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆ ปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์

รับสมัครด่วน สัตวแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน งานปฏิบัติการของสัตวแพทย์ ให้การรักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่สบายเหมาะแก่สภาวะ เข้าร่วมสัมมนา อบรมทางงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ รับส่งเวรพร้อมข้อมูลการปฏิบัติงาน ร่วมประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการรักษาโดยใช้กระบวนการทางการสัตวแทพย์ บันทึกผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตำแหน่ง R&D Researcher บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดำเนินการวิจัย ทดสอบ และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้กระบวนการทำงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ดำเนินการวิจัย ทดสอบ และคิดสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และความต้องการของลูกค้า ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าปัจจุบันให้ได้คุณภาพ มาตรฐานมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง รวมถึงสอดคล้องตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ดำเนินการ บันทึกข้อมูลทางด้านผลการทดสอบ วิจัยให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงานอย่างเหมาะสม ดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการวิจัย ทดสอบเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานวิจัย ทดสอบ และพัฒนาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างครบถ้วนเรียบร้อยและทันตามเวลาที่กำหนด

รับสมัครด่วน CBC&Coag; Product Specialist เขตใต้ บริษัท ไบโอเซน จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน รับผิดชอบติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบคุณภาพและให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้เครื่องมือ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ สินค้าของบริษัท ในส่วนของงาน CBC และ Coaglulationตามโรงพยาบาลต่างจังหวัด

หาพนักงาน นักวิเคราะห์(QC Pharmacist)สาขาเภสัชฯ/วิทย์เคมี บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย2. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ3. ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทดสอบและเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในฝ่าย กรณีพบข้อบกพร่องหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน

รับสมัคร Phamacist โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน จ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำการใช้ยา ตรวจสอบการสั่งจ่ายยาของแพทย์ การบริหารคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์จักษุ (ศูนย์การแพทย์ MALIIMC) โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรีปากท่อ การแพทย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน บริการผู้ป่วยในเชิงวิชาชีพพยาบาล

รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลไตเทียม โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1. ดูแลบริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2. ดูแลเครื่องไตเทียมให้พร้อมใช้งาน3. ดูแลระบบน้ำเกี่ยวกับเครื่องไดเทียม

รับสมัครงาน พนักงานผู้ช่วยพยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล บริษัท เจตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน เตรียมห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำการตรวจผู้ป่วย ดูแลเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ของแผนก ช่วยพยาบาลประเมิน ,ตรวจหาระดับน้ำตาบ และโปรตีนในปัสสาวะและบันทึกสัญญาณชีพ แรกรับ เพื่อรายงานแพทย์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ

รับสมัครพนักงาน พยาบาลเวชปฏิบัติ !! ด่วน !! บริษัท ไทยเฮ้ลท์เมนแทเน้นซ์ออกานัยเซชั่น จำกัด สมุทรปราการ

หางาน สมัครงานใหม่ พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้

ต้องการ พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1. เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้2. อำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์

รับสมัครด่วน Caregiver in Canada (รับเฉพาะ ครู, พยาบาล, ออแพร์ ทำงานในประเทศแคนาดา) บริษัท ไทยและอเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ทำงานด้านดูแลผู้ป่วย, เด็ก หรือผู้สูงอายุในประเทศแคนาดา 4448 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมรับสิทธิในการสมัครเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศ หรือเป็นประชากรของประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยสามารถนำครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาได้

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ IBOS Co., Ltd. สุราษฎร์ธานี

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ สามารถ set เครื่อง ตรวจโรคได้มีความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างดีสามารถ present งานให้กับ team sale ได้

รับสมัครตำแหน่ง International Customer Service " สาขา พระราม 9 " บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า (ชาวต่างชาติ) ที่มาใช้บริการ ลงทะเบียนและสอบถามประวัติการรักษาเบื้องต้น ประสานงานกับทางเวชทะเบียนเพื่อส่งต่อการรักษา ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาสอบถามในเรื่องต่าง ๆขององค์กร ดูแลให้คำแนะนำด้านการรักษาและแนะนำสินค้าด้านงานปฏิบัติการทั่วไป แปล CON TENT ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรลงSOCIAL NETWORK เป็นที่ปรึกษาด้านภาษา ให้กับเพื่อร่วมงานประสานงานและคอยอำนวยความสะดวกกับลูกค้า (ชาวต่างชาติ) ให้ข้อมูลพื้นฐาน กับลูกค้า ( ชาวต่างชาติ ) ทีมาใช้บริการ ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับ มอบหมายจากหัวหน้า

รับสมัครด่วน ผู้ช่วยทันตกรรม โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1 ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม2. ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถกรรมทางด้านทันตกรรม3. ต้อนรับ และบริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่ เภสัชกร บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด นนทบุรี

งานว่าง หางาน 1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา3) รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา4) จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

ต้องการ เภสัชกร ( R&D) บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน 1.ค้นคว้าวิจัยตำรับยาให้ได้สูตร กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความคงตัวดีและเป็นไปได้ในการผลิต2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านการพัฒนาทางเภสัชกรรม เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา